HSG privaatsuspoliitika

Head Solutions Group (Edaspidi HSG) austab ja väärtustab kõrgelt oma kliente, seega on teie privaatsus meile oluline. Järgnevates põhimõtetes selgitame, mida me teeme, et teie isikuandmed oleksid kaitstud, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, millised on teie õigused ja kuidas on võimalik neid õigusi teostada.

Mõisted

Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on HSG-l teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, koostööpartnerid ning töötajad, kelle kohta on HSG-l Isikuandmeid.

Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab HSG Isikuandmete Töötlemise põhimõtted.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada HSG teenuseid.

Leping on HSG ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping.

Veebileht on HSG veebilehed headsolutions.ee, lukuexpert.ee, vonktech.com ja vonkev.eu.

Külastaja on isik, kes kasutab LukuExpert veebilehti.

Teenused on igasugused LukuExpert poolt pakutavad teenused ja tooted.

Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.

Andmekaitseametnik on isik, kes jälgib LukuExpert Isikuandmete Töötlemise põhimõtete kohaldamist ning kellega on Andmesubjektil võimalik pretensioonide korral ühendust võtta.

Müügikanalid on LukuExpert poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahendid, sh e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlusliinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.

Tooted on LukuExpert erinevad tooted ja Teenused, mille nimekiri on kättesaadav veebilehtedelt.

Privaatsustingimustes, Lepingus, Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.

Üldsätted

HSG on juriidiline isik Head Solutions Group OÜ, registrikoodiga 104074353, asukohaga Priisle 10, 13816 Tallinn, Eesti Vabariik.

Isikuandmeid võib HSG töödelda:

 • vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
 • volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
 • vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.

Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik LukuExpert töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude HSG valduses olevate Isikuandmetega.

HSG võib muuta ja täiendada Privaatsustingimusi Veebilehel ning seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaandeid.

Põhimõtted

HSG lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.

HSG eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.

HSG kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:

Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;

Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse.

Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev.

Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks.

Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui HSG soovib hoida Isikuandmeid kauem, kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib HSG andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul, mille on HSG saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab HSG vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid. HSG omab nii ettevõttesiseseid juhiseid, eeskirju töötajatele, kui ka eraldi lepinguid iga volitatud töötlejaga, mis näevad ette parimad praktikad, pideva riskihindamise ning asjakohased tehnilised ja organisatoorsed meetmed Isikuandmete Töötlemisel.

Isikuandmete koosseis

HSG kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:

 • Andmesubjekti poolt HSG avaldatud Isikuandmed (nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, isikukood);
 • Andmesubjekti ja HSG tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;
 • Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
 • Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (nt Head Mobility laadimisteenust kasutades);
 • Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (nt Veebilehel veedetud aeg);
 • Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;
 • HSG poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

Isikuandmete koosseis ning töötlemise eesmärgid ja alused

HSG Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel. Nõusoleku alusel Töötleb HSG isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub HSG põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel.

Õigustatud huvi tähendab HSG huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks, võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel Töötleb HSG Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et HSG-l on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:

Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;

Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;

Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. HSG kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;

Kampaaniate korraldamine, sh personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;

Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites, Veebilehtedel;

Teeninduse monitooring HSG-s võib salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis HSG on teinud ning vajadusel kasutab neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks;

Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;

Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb HSG Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel. Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab HSG hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust.

 

Kliendiandmete avalikustamine ja/või edastamine kolmandatele isikutele

HSG teeb koostööd isikutega, kellele HSG võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.

Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:

 • vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;
 • Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt HSG juhistele ning kehtiva lepingu alusel.

Isikuandmete töötlemise turvalisus

HSG säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt HSG poolt selleks kehtestatud korrale. HSG on kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid sellest, kuidas tagada Isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab HSG tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib HSG kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse.

Andmesubjekti õigused

Nõusolekuga seonduvad õigused:

Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada HSG-le oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.
HSG-le antud uudiskirja saaja nõusolekut saad tagasi võtta uudiskirja all olevalt lingilt.

Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:

 • Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta.
 • Õigus tutvuda andmetega, mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale.
 • Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele.
 • Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks. Näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.
  Sellisel juhul kaob ka võimalus osaleda HSG lojaalsusprogrammis, kuna klient ei ole enam tuvastatav ja püsisoodustuste taset ei saa enam arvestada.
 • Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.
 • Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane.

Õiguste teostamine ja pretensioonide esitamine

Õiguste teostamine:

Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda HSG poole e-posti teel privaatsus@headsolutions.ee.

Kaebuste esitamine:

Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega HSG poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi.

Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.

Küpsised ja muud veebitehnoloogiad.

HSG võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid, kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.

HSG kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

HSG kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebilehe korduval kasutamisel. Kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad HSG partnerite Veebilehed. Nende Küpsiste tekkimist HSG ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saab infot kolmandate osapoolte käest. Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

Olulised dokumendid, juhised ja korrad

HSG Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:

Töötlemistoimingute register, milles on toodud kõik Isikuandmete Töötlemise eesmärgid, viisid, töödeldavad Isikuandmete tüübid ja kategooriad ning vastavad Töötlemise alused;

Isiku e-poe konto, mille kaudu saab Andmesubjekt ligi enda kohta LukuExpert olemasolevate Isikuandmetele; saab neid parandada, muuta ning teostada enda muid seaduse ja käesolevate Privaatsustingimuste alusel antavaid õigusi;

HSG organisatoorsete ja tehniliste meetmete kasutamise põhimõtted, milles on toodud erinevad meetmed, mida HSG rakendab selleks, et hoida isikuandmed alati konfidentsiaalsete ja turvalistena.

 

Kontaktandmed ja informatsioon

HSG Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:

HSG-ga saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil privaatsus@headsolutions.ee.

 

Muud tingimused

HSG-l on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab HSG Andmesubjekte oma Veebilehtedel. Eeldame, et kui asute kasutama HSG veebilehti, olete privaatsustingimustega tutvunud ja nõustunud.

Head Solutions

Tel: +372 641 0610
info@headsolutions.ee

Priisle tee 10 #6
13914 Tallinn, Estonia

Head Solutions Group OÜ
KMK: EE100054150
Reg: 10407435

SEB: EE411010022003754004
SWIFT: EEUHEE2X
Luminor: EE021700017003601842
SWIFT: RIKOEE22

või
Vali, mis teemal soovid meiega suhelda. Kui jätad valimata, läheb kiri administratsiooni üldmailile ning saadetakse õigesse kohta edasi. Lihtsalt võib minna veidi rohekem aega.
Hidden
Drop files here or
Max. file size: 2 GB.
  This field is for validation purposes and should be left unchanged.